ถอดองค์ความรู้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในอี 5 ปีข้างหน้า นางกรวิพา กลางเคื่อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เรื่อง "เทคนิคการทำงานโครงการการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) ให้ประสบความสำเร็๗"    รายละเอียด
 
คลังความรู้
หลักการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น ดีเด่น


**************
Smart Office
Smart Officer
Smart Farmer
   - Young Smart Farmer
   - ชาวนาดีเด่น ระดับเขต
Smart Group
Smart Product
เทคนิคการทำงานโครงการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) ในรูปแบบกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ รายละเอียด (2/9/2559)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ ปี 2558 รายละเอียด  (25/2/2558)
คณะทำงานจัดการความรู้ร่วมรับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร โดย MRCF รายละเอียด (24/03/2557)
สสข.4 ขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (11/09/2555)
สสข.4 ขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (30/08/2554) รายละเอียด
คณะทำงาน KM และบุคลากร สสข.4 ขอนแก่น จัดทัศนศึกษาดูงาน และฝึกอบรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม วันที่ 28-30 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดระยอง จันทบุรี (30/08/2554)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 หมู่ 14 ถ.ท่าพระ-โกสุมพิสัย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260