ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานมีการศึกษาวิจัยงานส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้อง เหมาะสมกับพื้นที่ 
  และชุมชนแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับในด้าน
   – ด้านวิธีการส่งเสริมการเกษตร

   – ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

   – ด้านวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการองค์กร และเครือข่ายในระดับภาค

 5. พัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับภาค เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป

 6. เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ