วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ  พัฒนาบุคลากร การประสานงานและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”