นายดำรงฤทธิ์  หลอดคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

นางปวีย์ภัทร์  สังขมาลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวีระศักดิ์  แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวเกศณี  เถื่อนบัวระบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางสาวพนิตนาฎ  วงศ์ยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางวรนุช  บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร