นายดำรงฤทธิ์  หลอดคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น


นางปวีย์ภัทร์  สังขมาลย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายวีระศักดิ์  แกล้วกล้า

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นางสาวเกศณี  เถื่อนบัวระบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นางสาวพนิตนาฎ  วงศ์ยิ้ม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นางวรนุช  บูรภักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร