💵 สสก.4 “ปั้นนักขายออนไลน์ รุ่นที่ 2” ขยายผลสู่เกษตรกร 💵

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 (24 มีนาคม 2565) นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการ #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การสร้างทักษะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24 , 28 , 30 และ 31 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และสามารถขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ดำเนินการจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม E-Trading ตาม #ระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Isan E – extension) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้ MOU ระหว่าง #กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ในพื้นที่นำร่อง Isan E – extension 11 จังหวัด(นครราชสีมา บึงกาฬ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต และนักศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.