นางปวีย์ภัทร์  สังขมาลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางลักขณา  พรหมหาราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายนิพนธ์  ขาวกุญชร
นายช่างเทนนิคชำนาญงาน


นายสมศักดิ์  สถิตรัชตสถาพร

พนักงานพิมพ์ ส 4


นางสาวณรรธิชา  ปัทถาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวยุวดี  จะมีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางมัลลิกา  นิตยาสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชบา  ผดุงชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวพิกุล  สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นางสาวอรุณประไพ  สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเรืองยุทธ์  แก้วบ่อ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นายอนุพงษ์  พวงสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นายฤทธิรณ  ไตรสูงเนิน
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ


นายนนฑกร  อนุกูลวรนันต์
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ


นายเกรียงศักดิ์  ถูพรมราช
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ


นายนคร  สีมะโน
พนักงานบริการทั่วไป


นายมนัส  เต่านวล
พนักงานบริการทั่วไป


นายธนา  ทรัพย์สาร
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร