You are currently viewing หลักสูตร นวส.มืออาชีพ รุ่นที่ 6 หัวข้อ วิทยากรกระบวนการ การวิเคราะห์ชุมชน และหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการ

หลักสูตร นวส.มืออาชีพ รุ่นที่ 6 หัวข้อ วิทยากรกระบวนการ การวิเคราะห์ชุมชน และหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สสก.4) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นางวรนุช บูรภักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกูล เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรหลักสูตร นวส.มืออาชีพ รุ่นที่ 6 หัวข้อ วิทยากรกระบวนการ การวิเคราะห์ชุมชน และหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่ สสก.4 จะจัดให้มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564