You are currently viewing แปลงใหญ่ข้าวนครพนม ส่งมอบผลผลิตข้าวคุณภาพดี ให้กาชาดนครพนม นำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด – 19 ในพื้นที่

แปลงใหญ่ข้าวนครพนม ส่งมอบผลผลิตข้าวคุณภาพดี ให้กาชาดนครพนม นำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โควิด – 19 ในพื้นที่

วันที่ 2 ก.พ.64 ที่ลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงด้านแหล่งอาหารที่นับว่ามีความจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 อาจส่งผลกระทบผู้ประการร้านค้า ที่ดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารที่อาจจะมีการหยุดพักร้าน เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของภาครัฐ หรือในบางพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งปันอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญและร่วมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนและครัวเรือน โดยเน้นให้ประชาชนและเกษตรกรหันมาปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และมีการแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนกันในชุมชน เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและลดค่าครองชีพในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้น จึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอื่นๆในจังหวัดนครพนม ในการร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่กลุ่มมีร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนในจังหวัดนครพนม ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ผ่านทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นช่องทางที่จะส่งมอบให้กับประชาชนต่อไป หนึ่งในกลุ่มข้าวแปลงใหญ่จังหวัดนครพนม นั่นก็คือ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำโดยนายชยากร คำสุข ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยนายวินัย คงยืน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เดินทางนำข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวทีมีคุณภาพของกลุ่ม มามอบให้กับทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 40 ถุง รวม จำนวนกว่า 160 กิโลกรัม ซึ่งมีการจัดแบ่งใส่ถุง จำนวน 2 ขนาด คือ ถุงขนาดน้ำหนัก 3 กก. และ ขนาด 6 กก.นายชยากร คำสุข ประธานกลุ่มฯ เปิดเผยว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนามะเขือ เป็นเพียงกลุ่มหนึ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันผลผลิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนครพนม อีกหลายกลุ่มที่ให้ความสนใจในการที่จะร่วมแบ่งปันผลผลิตข้าวของกลุ่มให้กับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เพื่อส่งมอบต่อและบรรเทาความเดือดร้อน ตนมองว่า อาจจะเป็นจำนวนไม่ค่อยมากแต่ทางกลุ่มก็เต็มใจและยินดีที่จะร่วมแบ่งปันข้าวสารและบรรจุใส่ถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม กลุ่มจึงอยากเชิญชวนกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม สถาบันเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆที่สนใจและอยากร่วมแบ่งปันน้ำใจ ร่วมกันบริจาคและแบ่งปันผลผลิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป