You are currently viewing เพิ่มช่องทางตลาดค้าส่งให้เกษตกรผู้ปลูกผัก ใช้พื้นที่เปิดท้ายรถหมุนเวียนจำหน่ายผัก

เพิ่มช่องทางตลาดค้าส่งให้เกษตกรผู้ปลูกผัก ใช้พื้นที่เปิดท้ายรถหมุนเวียนจำหน่ายผัก

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับทางตลาดไท สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผัก ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกร เกิดการเชื่อมโยงการค้าระหว่างเกษตรกร ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการโดยตรง ตามแนวทางตลาดนำการผลิต โดยตลาดไทแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่ผักหมุนเวียน และชนิดผักที่ตลาดมีความต้องการ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอน หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น เกษตรกรที่สนใจจำหน่ายสินค้า และเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับการสนับสนุนดูแลการเข้าพืนที่ การประชาสัมพันธ์ แนะนำลูกค้า และอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ แผนกสรรหาและพัฒนาสินค้าจากแหล่งผลิต 089-1106130 หรือ Call Center 02-2646264 ต่อ 294หรือ 295 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้