You are currently viewing อาวุโสจะ OK “ถ้าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย”

อาวุโสจะ OK “ถ้าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย”

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ) มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยนางสาวพนิตนาฏ วงศ์ยิ้ม และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ปี 2564 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสูงวัยบ้านโสก ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวนเกษตรกรสูงวัยผู้เข่ารวมโครงการ จำนวน 10 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย และวางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย ในครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มและชุมชน วางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัย ซึ่งทางกลุ่มจะดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน และการทำดอกไม้จันทน์/พวงหรีดจากวัสดุการเกษตร พร้อมเสนอความต้องการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 และยังได้ร่วมกันวางแผนการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในกลุ่มเกษตรสูงวัยอีกด้วย