You are currently viewing สำหรับเกษตรกรที่อยากจะต่อยอดธุรกิจของกลุ่มตนเอง

สำหรับเกษตรกรที่อยากจะต่อยอดธุรกิจของกลุ่มตนเอง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมข้อดีของการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาฝากค่ะ 
ใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่าน หรือกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 📲 0 2940 6172 ค่ะ
Cr.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์