You are currently viewing สสก.4 พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าภายในบริเวณ

สสก.4 พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าภายในบริเวณ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กฟภ.ขอนแก่น ในการย้ายปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 7 ต้น ตามถนนภายในเขต เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างสร้างความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา