You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่น สนับสนุนลดการเผาในพื้นที่เกษตร

สสก.4 ขอนแก่น สนับสนุนลดการเผาในพื้นที่เกษตร

วันนี้นายดํารงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2564 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 ณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เผยว่าในงานจะมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้1 ฐานเรียนรู้การรับซื้อเศษวัสดุการเกษตร(ใบอ้อย) 2 ฐานเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเศษใบอ้อย 3 ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้4 ฐานเรียนรู้การเก็บเกี่ยวอ้อยแบบตัดสด 5 ฐานเรียนรู้การทำอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว