You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่น สนองนโยบายลดการเดินทางออกนอกสถานที่ โดยการประชุมออนไลน์

สสก.4 ขอนแก่น สนองนโยบายลดการเดินทางออกนอกสถานที่ โดยการประชุมออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2564 รอบที่ 1 (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ)วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก สสก.ที่ 4 ขอนแก่น จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 8 ศูนย์ ๆ ละ 1 คน จำนวน 8 คนรวม 13 คน