You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่น ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเลี่่ยงความเสี่ยงเชื้อโควิด-19

สสก.4 ขอนแก่น ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางเลี่่ยงความเสี่ยงเชื้อโควิด-19

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบประชุมทางไกล ณ อาคารฝึกอบรม สสก.4 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์