You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่น ชวนสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล”ค่าของแผ่นดิน”

สสก.4 ขอนแก่น ชวนสมัครรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล”ค่าของแผ่นดิน”

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งขอความร่วมมือจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากมีความประสงค์สมัครคัดเลือก ขอให้แจ้งสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง 📲📲📲สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2283 – 4710 หรือ 0 – 2283 – 4713