You are currently viewing สสก.4 ขอนแก่นขอเชิญชวน #ซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอด

สสก.4 ขอนแก่นขอเชิญชวน #ซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอด

🥭 ขอเชิญชวนทุกคน ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ ผลผลิตจากเกษตรกรไทย รสชาติ เปรี้ยว หวาน มัน เลือกซื้อเลือกทานได้ตามใจชอบ นอกจากมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย 🥭