You are currently viewing ผอ.สสก.4 ขอนแก่น มอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

ผอ.สสก.4 ขอนแก่น มอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เผยว่า การประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด ได้มีโอกาส มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการดำเนินงาน ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งปัญหาที่พบในการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งจะได้ร่วมกันวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอด ให้การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ขอให้การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาภาคการเกษตร และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร อย่างเหมาะสม สมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป