You are currently viewing กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสร้างหมอพืชป้อนคลีนิกพืช

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสร้างหมอพืชป้อนคลีนิกพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น(สสก.4 ขอนแก่น) จัดอบรมหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอารักขาพืชในพื้นที่จำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการศัตรูพืช จึงจะสามารถปฏิบัติงานอารักขาพืชได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองด้วย พึงตระหนักว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในเฉพาะห้องเรียน แต่หากมีอยู่ทุกที่รอบตัวเรา ขอให้พยายามหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา การอบรมเป็นเครื่องมือในการดึงแหล่งความรู้ให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัว ดังนั้นควรเก็บเกี่ยวความรู้นี้ไปให้ได้มากที่สุด เพื่อพัฒนาตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ โดยสามารถนำไปปรับใช้ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมาก จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทุกคนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็น “หมอพืช”

ซึ่งนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ในฐานะเป็นผู้จัดการอบรมเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด รวมถึงการให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกร โดยมีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเป็นหน่วยงานวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงาน สนับสนุนวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการอารักขาพืช และกลุ่มอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมถึงสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านอารักขาพืชอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้การจะดำเนินงานด้านอารักขาพืชให้เกิดประสิทธิภาพนั้น สิ่งสำคัญคือ เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงของพืชที่แสดงอาการผิดปกติให้ถูกต้องเสียก่อน อันจะนำไปสู่การเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม แต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้พบว่า ความรู้ด้านการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังมีจำกัด จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้นกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2562 ถึง ปี 2563

โดยดำเนินการไปแล้ว จำนวน 37 จังหวัด 456 อำเภอ 9 ศูนย์ และมีการเปิดให้บริการคลินิกพืชแล้วรวมทั้งสิ้น 502 คลินิก ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เป็นกลไกการดำเนินงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 40 จังหวัด 426 อำเภอ เพื่อให้ครบ 77 จังหวัด 882 อำเภอ โดยแบ่งการอบรมป็น 7 รุ่น แยกตามภูมิภาค และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทั้ง 7 รุ่นแล้ว จะสามารถเปิดคลินิกพืชได้รวมทั้งสิ้น 968 คลินิก ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมและผู้จัดการอบรม รวมทั้งสิ้น 70 คน จากจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาวิชาประกอบด้วย การวินิจฉัยศัตรูพืช ในระดับพื้นที่ การจัดการศัตรูพืช การดำเนินงานคลินิกพืช และการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการให้บริการคลินิกพืช จำนวน 3 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง, ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และศาลาประชาคมตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา