You are currently viewing กรมส่งเสริมการเกษตรติดดาบ ศดปช.จัดการดิน-ปุ๋ยเพื่อชุมชน มุ่งลดต้นทุนผลิตสร้างรายได้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรติดดาบ ศดปช.จัดการดิน-ปุ๋ยเพื่อชุมชน มุ่งลดต้นทุนผลิตสร้างรายได้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ 2564 เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านดินปุ๋ยสู่เกษตรกร เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานอย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานส่งเสริมการใช้ดินปุ๋ยอย่างถูกต้อง นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรม ซึ่งมีหน่วยงานย่อยอย่างศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นผู้ดูแลหน่วยงานดังกล่าวตั้งขึ้นมาโดยกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยอย่างถูกต้อง ประกอบกับปัจจุบันจากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการใช้งานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ดังนั้น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเกษตรที่จะช่วยสร้างความแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตพืชของเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้จริง

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์รวม 882 ศูนย์ ซึ่งในปี 2560 เป็นต้นมาได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านดินและปุ๋ยในพื้นที่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จะมีบทบาทสำคัญเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในชุมชน ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินอย่างรวดเร็ว แปลผลและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้เกษตรกรที่มารับบริการทราบถึงปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ตนเอง ควรต้องใส่ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของพืช ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เป็นอย่างมาก และช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไปพร้อมๆ กันด้วย

นายเข้มแข็งกล่าวว่า ปี 2564 กรมวางแนวทางส่งเสริมให้ศดปช. ที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอด ดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One stop Service) ให้เกิดรายได้ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผล ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้และมีทักษะเป็นนักส่งเสริมด้านการจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรได้ รวมถึงขับเคลื่อนขยายผลดำเนินงานจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปด้วย