💪สสก.4 เติมความรู้ Soft Skill และ Hard Skill นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพอีสาน 

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 (24 มีนาคม 2565) #สำนักงานส่งเสริมและพัมนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเติมความรู้ Soft Skill และ Hard Skill ให้กับนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 7 ผ่านระบบ E-Trianing ณ ห้องประชุมออนไลน์ สสก.4 ขอนแก่น เติมเต็มองค์ความรู้ หัวข้อ System Thinking และ หัวข้อ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับชุมชนด้วยเทคนิค SWOT Analysis & TOWS Matrix โดย ดร.กฤติพงศ์ เดจส่งจรัส ให้เกียรติเป็นวิยากร โดยผู้เข้าร่วมครั้งนี้ นวส.มืออาชีพ รุ่นที่ 7 จำนวน 60 คน พี่เลี้ยง นวส.มืออาชีพ จำนวน 7 คน นอกจากนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญศิริวรรณ หวังดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเรียนรู้ด้วย #สร้างความเป็นมืออาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกคิด และฝึกปฏิบัติ #เราจะเป็น Smart Extension