👉 สสก.4 เดินหน้าพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้นักส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 7 เสริมทักษะการวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิค AIC เพื่อให้ได้ข้อมูลจากชุมชนและนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เกิดมรรคเกิดผล และตรงกับความต้องการของชุมชน ฝึกปฏิบัติ ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกรียติ รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และมีนักส่งเสริมการเกษตรมีออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 7 และ พี่เลี้ยงเข้าร่วมเรียนรู้