🤝ความร่วมมือที่ดีต้องมีสานต่อ🤝

#สสก4 #ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจรัสจันทร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่จาก #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นเ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครซึ่งนำโดยนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน 2.ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การศึกษารูปแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตรอิสาน E-extension โดย กำหนดพื้นที่นำร่องไว้ 2 รูปแบบ คือ นำร่องระดับอำเภออ จำนวน 27 อำเภอ ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำร่องเต็มรูปแบบทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี สกลนคร และบึงกาฬ และประเด็นที่ 2 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระบบส่งเสริมการเกษตรอิสาน E – extensions หลักสูตรการสร้างทักษะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อขยายผลจาการอบรมให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้ ทั้งนี้ต้องสามารถบรรลุเป้าหมายของการขับเคลื่อนงานที่ตั้งไว้ว่า 1 อำเภอนำร่องของระบบส่งเสริมการเกษตรอิสาน E-extension ต้องมีอย่างน้อย 1 เว็บเพ็จจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์