🌳 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายดำเนินการระยะ 20 ปี ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 14,500 แปลง ทั่วทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย

    🌳 พัฒนาเข้าสู่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 3,377 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการข้าว 2,025 แปลง กรมปศุสัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง

    🌳 ในขณะที่การดำเนินงานในปี 2565 จะเน้นไปที่การพัฒนาด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชน การทำตลาดและการเชื่อมโยง และต่อยอด

    🌳 ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่รวม 8,884 แปลง เกษตรกรรวม 489,933 ราย พื้นที่รวม 8,295,628 ไร่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มูลค่ารวม 47,275.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจากการลดต้นทุนการผลิต 24,854.19 ล้านบาท และจากการเพิ่มผลผลิต 22,421.52 ล้านบาท