การจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
(ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)

–  ไฟล์ประกอบการบรรยาย คู่มือทำผลงาน ชก. ชพ. 2564
–  ไฟล์วิดีโอบันทึกการชี้แจง ทำผลงาน ชก. ชพ. 256
–  ความก้าวหน้าผู้พิจารณาการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ปี 2564