“เสริมความรู้การทำงานประจำสู่งานวิจัย”

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น เสริมองค์ความรู้ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสู่งานวิจัย วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom วิทยากรนำทีมโดย ผู้เชี่ยวชาญศิริวรรณ หวังดี หัวหน้าวีรยุทธ สมป่าสัก ผอ.วรนุช บูรภักดิ์ ดร.ณัตฐา พลเสน ดร.กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์ ดร.ภัทร ศักดิ์เพชร ดร.ธฤต ศรีวิชัย ดร.กิตติ โพธิ์จวง มาถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้งานวิจัยที่รับผิดชอบมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น