เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วเปิดหลักสูตรสร้างการรับรู้หยุดเผาตอซังข้าวแก่เกษตรกร

    วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างการรับรู้การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และหลักสูตร สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วและสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้จัดขึ้นโดยโดยมีเกษตรกรอำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบปลอดการเผา และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นเตือน ให้พี่น้องเกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดการเศษซากพืขที่เหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม อีกทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีระบบการผลิตทางการเกษตรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป