อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตพืชไม้ผลเมืองหนาว

วันที่ 29 เมษายน 2565 #ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการ #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนิกูล ทองดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตพืชไม้ผลเมืองหนาว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สูง ในพื้นที่บ้านหลังสัน หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลาการเปรียญ วัดหลังสัน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ หัวข้อการฝึกอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโด การสร้างมาตรฐานการผลิต การดูแลรักษา การกำจัดศัตรูพืช การแปรรูป และการตลาดแบบครบวงจร

2. ความรู้การปลูกเบอร์รี่ (มัลเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี) ในแปลงมันสำปะหลัง แปลงข้าวโพด

3. ความรู้การปลูกพืชผักเมืองหนาว และผลไม้เมืองหนาว (สาลี่ไต้หวัน ฝรั่งไส้แดง)

4. การสาธิตการบำรุงรักษาพืชผักผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่บ้านหลังสัน