สสก.4 สรุปความก้าวหน้าระบบส่งเสริมการเกษตร Isan E – extension

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 วันนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Isan E – extension) ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting เพื่อทบทวนเป้าหมายการนำระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Isan E-extension) ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรอิสาน E-extension โดยคณะทำงานระดับเขต คณะทำงานระดับจังหวัด และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ.