สสก.4 ร่วมเวทีถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทำเกษตรไร่นาสวนผสม 🌾

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 วันนี้ (5 เมษายน 2565) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สสก.4 ขอนแก่น) ร่วมเวทีถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (แสนรักฟาร์ม) หมู่ 8 ตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยนายดํารงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก. 4 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวที และนายสมคิด ผลานิสงค์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 สาขาไร่นาสวนผสมเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดประสบการณ์การทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันใจให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๆ สนใจ พร้อมนำชมกิจกรรมภายในฟาร์ม โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้หลากหลาย เช่น การทำเกษตรแบบไร่นาป่าผสม ซึ่งเป็นหัวใจของฟาร์มนี้การจัดเวทีครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน เป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ

ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ โดยปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด.