สสก.4 ติดอาวุธด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้นักส่งเสริมเกษตรทั่วอีสาน 🚀

#ข่าวเกษตร #ข่าวสสก4 #สสก4 #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2565 ผ่านระบบ E-training โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการเติมความรู้วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้