วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมการเกษตร”

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยี และระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่

 • ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

 • ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในเขตพื้นที่พิเศษ

 • ควบคุม กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ

 • เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการ ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 • ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที่

 • ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม ดังนี้


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการต่าง ๆ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน

 • บริหารจัดการงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 • งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาบุคลากร

 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในเขตที่รับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของบุคคลเป้าหมาย

 • ดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมทั้งเกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร

 • ประสานงาน ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกร การพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจ และการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม

 • ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในเขตรับผิดชอบ

 • ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน งานเคหกิจเกษตร และกลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่

 • ประสานงานและให้การสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจขุมชน และงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

 • ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การอารักขาพืช ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค

 • ส่งเสริมและให้บริการเทคโนโลยี การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร การอารักขาพืช และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ

 • ประสานงาน และร่วมดำเนินการ ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการอารักขาพืชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้าน Zoning ข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ

 • ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ และในเขตพื้นที่พิเศษ

 • ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืช การจัดการสินค้าเกษตร  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการอารักขาพืช

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 • ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทีั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด

 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ

 • ประสานงานการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ

 • การประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ

 • การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษา แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 • ศึกษา พัฒนา รูปแบบ วิธีการ การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย