ภารกิจหน่วยงาน

                กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาวิจัยการประสานทางวิชาการ และสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในทุกด้าน ในระดับภูมิภาค ดังนี้

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
 2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
 3. ฝึอบรมอาชีพและบริการแก่เกษตรกร
 4. เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตร และสถาบันเกษตรกร
 5. ประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 6. ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร
 7. ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่
          รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ
การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไป
ของสำนักฯ

กลุ่มพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่             

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่
 2. ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด อำเภอและเกษตรกร ติดตามประเมินผลและรายงานผลลัพธ์
  หลังการฝึกอบรม
 4. เป็นที่ปรึกษา ด้านเทคนิคการจัดฝึกอบรมแก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
 5. ผลิตและให้บริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรมและเอกสารวิชาการ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  มีหน้าที่           

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสินค้าการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเกษตรกร
  ทั้งด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับเขต ตลอดจน ติดตามและประเมิน
  ผลกระทบของแผนงาน
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่เจ้าหน้าที่
 4. ประสานงาน และร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา
  ภาคเอกชนและเกษตรกร
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  มีหน้าที่   

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์วิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเกษตรกร  เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอด เทคโนโลยี  รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
  งานส่งเสริมการเกษตร
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเกษตรกรแก่เจ้าหน้าที่
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ทดสอบและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้เกษตรกร มีส่วนร่วม
 4. ประสานงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  มีหน้าที่                   

 1. แผนงานโครงการระดับเขต+ติดตามประเมินผลรายงาน
 2. สารสนเทศการเกษตร
 3. ประสานงาน/สนับสนุนวิชาการแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์จังหวัด
 4. พัฒนาวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับเขต+การทำวิจัย/ผลงานวิชาการเจ้าหน้าที่เขต+จังหวัด
 5. ประสานงานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ระบบส่งเสริมการเกษตร
 7. โครงการพระราชดำริ/พื้นที่เฉพาะ
 8. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย