นางปวีย์ภัทร์  สังขมาลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางลักขณา  พรหมหาราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิพนธ์  ขาวกุญชร
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวณรรธิชา  ปัทถาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยุวดี  จะมีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชบา  ผดุงชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมัลลิกา  นิตยาสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพิกุล  สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวอรุณประไพ  สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายฤทธิรณ  ไตรสูงเนิน
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

นายนนฑกร  อนุกูลวรนันต์
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

นายเกรียงศักดิ์  ถูพรมราช
พนักงานดูแลรักษาและขับรถยนต์ราชการ

นายนคร  สีมะโน
พนักงานบริการทั่วไป

นายมนัส  เต่านวล
พนักงานบริการทั่วไป

นายธนา  ทรัพย์สาร
ดูแลรักษาความปลอดภัย