ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

นางปวีย์ภัทร์  สังขมาลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

นางสาวเกศณี  เถื่อนบัวระบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

นางสาวพนิตนาฎ  วงศ์ยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

นางวรนุช  บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร