นางสาวพนิตนาฎ  วงศ์ยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นางสุมลฑา  ไชยมีสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายประพันธ์  แพงเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวณัฐชา  ท้าวนิล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวกนกอร  สายมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายสุภกิจ  สินสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร