นางสาวเกศณี  เถื่อนบัวระบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นางนิกูล  ทองดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นายกวีพล  เผือกขำ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวจีระนันท์  พุทธสอน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวภคมนพรรณ  ชุมผาง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายศุภสิทธิ์ ศรีกันหา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายวิสุทธิ์  ธีระวิภานนท์กุล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร