ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นายทวิช  อึ้งโชตินิรันดร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสายใจ  บึงไกล
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

นางสาวอนงค์รัตน์ หาตรงจิตต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายมารุต  โจมแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ