นายวีระศักดิ์  แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


นางสาวบันดิษฐ  ใสโศก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ


นางสาวเหมวดี  กระจ่างกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นายทวิช  อึ้งโชตินิรันดร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


นางสาวอนงค์รัตน์  หาตรงจิตต์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวสายใจ  บึงไกล
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ


นายมารุต  โจมแก้ว
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร