นางวรนุช  บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร


นางสาวราตรี  ปะวะเสนัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอภิญญา  สาตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาบุคลากร