ประชุม MRCF
   นางปทุมวัน ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตามนโยบาย MRCF และการจัดทำข้อมูลการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สสข.4 ขอนแก่น รายละเอียด (1/04/2557)
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2557
   นางปทุมวัน ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สสข.4 ขอนแก่น รายละเอียด (26/03/2557)
ประชุมติดตามโครงการภายใต้แผนตรวจราชการ
   นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 นางปทุมวัน ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและติดตามโครงการภายใต้แผนตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย รายละเอียด (7/3/2557)
 
นายยุพล ธัญญะประกอบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนวังม่วง ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย รายละเอียด
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จประบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (วันที่ 9 ธันวาคม) วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อบต.ดูนสาด หมู่ที่ 10 บ้านตอประดู่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ระบบให้น้ำพืช การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์พิทยากร) ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรทดแทนการเผา ในเทศกาลข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสู่อาเซ๊ยนและตลาดโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
รายละเอียด
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด (23/4/2557)
สสข.4 ขอนแก่น แจ้งแบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร Smart Officer รายละเอียด (9/4/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง คัดเลือกจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รายละเอียด
(19/2/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557 รายละเอียด (19/2/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1 รายละเอียด (5/2/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด(21/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุมชน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 รายละเอียด(21/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ รายละเอียด(20/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 รายละเอียด (8/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3, 4/2556 รายละเอียด(6/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 2557 รายละเอียด (20/12/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 รายละเอียด (18/12/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบ การสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 รายละเอียด (9/12/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2557 รายละเอียด (26/11/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบ การสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2557 รายละเอียด (18/11/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเชิญคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2557 รายละเอียด (05/11/2556)

สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนประกวดคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน และเกษตรกรทำนา ปี 2556 รายละเอียด(1/11/2556)

สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (RW) ครั้งที่ 2/2556 รายละเอียด(26/09/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ
ครั้งที่ 4/2556 รายละเอียด (29/08/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2556 รายละเอียด(26/08/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในภาคตะัวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556 รายละเอียด (08/08/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด (24/07/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด (09/07/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556 รายละเอียด(21/06/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง การประชุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับเขต
ปี 2556 รายละเอียด (12/06/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ รายละเอียด (31/05/2556)
รูปภาพมอบใบประกาศนียบัตร งานชุมนุมแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต
รายละเิีอียด (27/05/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งงานชุมนุมแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 2556
รายละเอียด(08/05/2556)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2556 รายละเอียด (03/05/2556)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 
 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster