เกษตรกรชาวนาหว้าปรับแนวคิด
จากพื้นที่ไม่เหมาะสมทำนาหันมาปลูกพืชผสมผสานให้เกิดประโยชน์

🚑 สสก.4 ขอนแก่น รุดตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ชัยภูมิ

ประเมินผลการขับเคลื่อนและถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต 🎥

มุ่งหน้าส่งเสริมงานวิจัยสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร 👌

ลงพื้นที่ประเมินผลการขับเคลื่อนและถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต

ติดตามการดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ประชุมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ที่ราชพัสดุ

ประเมินผลการขับเคลื่อนและถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น 🎥