ประชุม A-SMEs
    นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผู้ประกอบการและ แผนพัฒนากิจการ A-SMEs วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (9/2/2559)
อบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืช โครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ปี 2559
   นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด (1/2/2559)
สัมมนาหลักสูตร การเชื่อมโยงสินค้าจากตลาดเกษตรกรเข้าสู่ตลาดในระดับที่สูงขึ้น
   นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ เชื่อมโยงสินค้าจากตลาดเกษตรกรเข้าสู่ตลาดในระดับที่สูงขึ้น วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (27/1/2559)
 
นางสาวกาญจนา สมตา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ เช่น แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ดินดาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือระเบิดดินดาน และให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร แก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) ร่วมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง และประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทรบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี รายละเอียด
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขตเวทีที่ 1 ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด (12/1/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รายละเอียด (28/12/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์ปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
รายละเอียด
(24/12/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (29/9/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งคู่มือการใช้งานโปรแกรม QGIS รายละเอียด  (14/9/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนที่น้ำบาดาล รายละเอียด (14/9/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน รายละเอียด (24/7/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสาร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียด(10/7/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฎิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2558 รายละเอียด (10/7/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรม "ผู้จัดการพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ๋" ปี 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี รายละเอียด (17/6/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด (29/5/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด(27/4/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (24/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด (23/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ (ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร)"รายละเอียด (11/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด (14/1/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (15/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(04/12/2557)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 
 
 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
แผนที่น้ำบาดาล 12 จังหวัด
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster