สัมมนาการผลิตผักปลอดภัย
   นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตผักปลอดภัย ในแหล่งปลูกเศรษฐ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด
(1/7/2558)
การสัมมนาโครงการขับเคลื่อนศูนย์ฯ
   นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฎิบัติการสู่่บทบาทการให้ บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด (29/6/2558)
ประชุมคณะกรรมการ อกม.
   นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัด วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด
(17/6/2558)
 
นางสาวกาญจนา สมตา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ เช่น แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ดินดาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือระเบิดดินดาน และให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร แก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) ร่วมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง และประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทรบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี รายละเอียด
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรม "ผู้จัดการพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ๋" ปี 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี รายละเอียด (17/6/2558)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (15/6/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด (29/5/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด(27/4/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (24/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558
รายละเอียด
(23/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ (ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร)"
รายละเอียด (11/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด (14/1/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (15/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(04/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด
(03/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเลื่อนเวลาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ Meet the Press & Friends ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 จากเดิมเวลา 08.30 น. เป็นเวลา 13.00 น. รายละเอียด (18/7/2557)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 
 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster