โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
   นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไทยเสรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP พืช เชิงลึก

   นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐาน GAP พืช เชิงลึก ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.2561
ณ โรงแรมเดอะเลคโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
นายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สักนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะออกติดตามให้คำแนะนำ
เกษตรกร เพื่อเตรียมพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ แปลงเกษตรกร นางสำรวย บางสร้อย
ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร รายละเอียด
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) (25/04/2562)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐานGAP พืช
เชิงลึก ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเดอะเลคโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รายละเอียด
กวส.ขอแจ้งรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด
(17/10/2561)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) (7/9/2561)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    บัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกับกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกับกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายละเอียดแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายละเอียดแนบท้าย 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

    ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

คลิกที่่นี่เพื่ออ่าน    เอกสารแนบ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่อนอ่าน   ผังห้องสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด (6/08/2561)
ประกรมส่งเสริมกาเรกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด (4/08/2561)
สสก.4 ขอนแก่น สรุปประเด็นความต้องการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8- 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (17/7/2561)
กวส.แจ้งเอกสารรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด(26/3/2561)
กวส. ขอแจ้ง คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อของการรับร้องมาตรฐานระบบการผลิต GAP พืช และ Organics รายละเอียด (9/2/2561)
กวส.แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) รายละเอียด(9/1/2561)
กวส.แจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด
(25/12/2560)
กวส.แจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(29/11/2560)
บร.แจ้งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561
รายละเอียด (12/12/2560)
บร. แจ้งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 รายละเอียด (23/11/2560)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น) รายละเอียด(8/9/2560)
กพบ.ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน รายละเอียด(5/09/2560)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานเส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
รายละเอียด(30/8/2560)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับกรประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานเส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(16/8/2560)
กพบ.แจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(24/5/2560)
กวส.แจ้งเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสถานการณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน ปี 2560 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(15/5/2560)
กพบ.แจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2560 รายละเอียด(1/05/2560)
ขอเชิญร่วมปั่น บูชาพุทธมณฑลอีสาน ชมดอกคูณบาน เยี่ยมยามทฤษฎีใหม่ และ YSF เก็บฝรั่งแปลงใหญ่ รวมใจปล่อยปลาวัดท่าสองคร ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ พุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(20/4/2560)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไบรท์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(31/03/2560)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พิช) รายละเอียด(6/03/2560)
สสก.4 ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดและตลาดเกษตรกร วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น รายละเอียด(10/1/2560)
สสก.4 ขอแจ้งผลคะแนนการทดสอบหลังการอบรม หลักสูตร การพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รายละเอียด(19/12/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(13/12/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด(24/11/2559)
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559 รายละเอียด(17/11/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559 และการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 รายละเอียด (19/9/2559)
ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559 รายละเอียด(2/05/2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นที่ 2 ปี 2559 รายละเอียด (11/3/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล ขอนแก่น รายละเอียด (15/2/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่่อารักขาพืชโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด (15/2/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขตเวทีที่ 1 ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด (12/1/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รายละเอียด (28/12/2558)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
แผนที่น้ำบาดาล 12 จังหวัด
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster