ขอแสดงความยินดีกับ
ท่าน สมบูรณ์   ซารัมย์
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
จังหวัดขอนแก่น


              


จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2558
   นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด (8/9/2558)
อบรม ผู้จัดการพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี2558 ครั้งที่ 2
    นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้จัดการพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ ปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด
(21/8/2558)
ขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกร 3ก
   นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานการประชุมขับ เคลื่อนงานเครือข่ายองค์กร เกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่1/2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสสข.4 จ.ขอนแก่น รายละเอียด (24/7/2558)
 
นางสาวกาญจนา สมตา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ เช่น แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ดินดาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือระเบิดดินดาน และให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร แก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) ร่วมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง และประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทรบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี รายละเอียด
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (29/9/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งคู่มือการใช้งานโปรแกรม QGIS รายละเอีย  (14/9/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนที่น้ำบาดาล รายละเอียด (14/9/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน รายละเอียด (24/7/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสาร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียด (10/7/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฎิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2558 รายละเอียด (10/7/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรม "ผู้จัดการพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ๋" ปี 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี รายละเอียด (17/6/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด (29/5/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด(27/4/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (24/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด (23/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ (ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร)"รายละเอียด (11/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด (14/1/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (15/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(04/12/2557)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 
 
 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster