ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่
   นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (28/12/2560)
ร่วมให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี
     วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. พลเอก
ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะพี่น้องเกษตรกร และมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนวดข้าว) จำนวน 11 คัน ให้กลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในคณะเดินทาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีที่ลงตรวจพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ด้วย รายละเอียด (14/12/2560)
ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต
     นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับเขต 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (27/11/2560)
กวส.แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) รายละเอียด (9/1/2561)
กวส.แจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด
(25/12/2560)
กวส.แจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (29/11/2560)
บร.แจ้งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561
รายละเอียด (12/12/2560)
บร. แจ้งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 รายละเอียด (23/11/2560)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น) รายละเอียด (8/9/2560)
กพบ.ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน รายละเอียด (5/09/2560)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานเส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)
รายละเอียด(30/8/2560)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับกรประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานเส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(16/8/2560)
กพบ.แจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(24/5/2560)
กวส.แจ้งเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสถานการณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน ปี 2560 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(15/5/2560)
กพบ.แจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2560 รายละเอียด(1/05/2560)
ขอเชิญร่วมปั่น บูชาพุทธมณฑลอีสาน ชมดอกคูณบาน เยี่ยมยามทฤษฎีใหม่ และ YSF เก็บฝรั่งแปลงใหญ่ รวมใจปล่อยปลาวัดท่าสองคร ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ พุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(20/4/2560)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไบรท์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(31/03/2560)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการปฎิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พิช) รายละเอียด(6/03/2560)
สสก.4 ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดและตลาดเกษตรกร วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น รายละเอียด(10/1/2560)
สสก.4 ขอแจ้งผลคะแนนการทดสอบหลังการอบรม หลักสูตร การพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รายละเอียด(19/12/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(13/12/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด(24/11/2559)
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2559 รายละเอียด(17/11/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559 และการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 รายละเอียด (19/9/2559)
ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559 รายละเอียด(2/05/2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นที่ 2 ปี 2559 รายละเอียด (11/3/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล ขอนแก่น รายละเอียด (15/2/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่่อารักขาพืชโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด (15/2/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขตเวทีที่ 1 ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด (12/1/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รายละเอียด (28/12/2558)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมวิชาการเกษตร
กรมหม่อนไหม
แผนที่น้ำบาดาล 12 จังหวัด
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster