ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
     อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายโอฬาร พิทักษ์ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ พณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมประชุมเรื่องแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด (25/8/2559)
ฝึกอบรมโปรแกรมจัดทำแผนที่
    นางอโณทัย นุตะศะริน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโปรแกรมจัดทำแผนที่ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนก่น รายละเอียด (4/8/2559)
การประชุมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   
   นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 12 จังหวัด เขต รวม 15 คน รายละเอียด (22/7/2559)
ประกาศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2559 รายละเอียด (2/05/2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพรุ่นที่ 2 ปี 2559 รายละเอียด (11/3/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล ขอนแก่น รายละเอียด (15/2/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่่อารักขาพืชโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด (15/2/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขตเวทีที่ 1 ในวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำ ขอนแก่น รายละเอียด(12/1/2559)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รายละเอียด (28/12/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมความรู้ด้านดินปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์ปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
รายละเอียด
(24/12/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (29/9/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งคู่มือการใช้งานโปรแกรม QGIS รายละเอียด  (14/9/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนที่น้ำบาดาล รายละเอียด (14/9/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน รายละเอียด (24/7/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสาร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียด(10/7/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฎิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2558 รายละเอียด (10/7/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการฝึกอบรม "ผู้จัดการพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ๋" ปี 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี รายละเอียด (17/6/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่และการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด (29/5/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด(27/4/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (24/2/2558)
สสก.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด (23/2/2558)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ

แผนที่น้ำบาดาล 12 จังหวัด
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster