ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และคณะทำงาน YSF
   นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนากาเรกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ และคณะทำงานการจัดนิทรรศการ YSF วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (26/2/2558)
งานรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัย
   นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน ชุมพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และคณะร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การบริโภคผักปลอดภัย งานตลาดสินค้าเกษตร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (26/2/2558)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2558
   นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (24/2/2558)
 
นางสาวกาญจนา สมตา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ เช่น แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียด
ี่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ดินดาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือระเบิดดินดาน และให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร แก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) ร่วมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง และประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทรบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี รายละเอียด
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (24/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2558
รายละเอียด
(23/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพ (ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร)"
รายละเอียด (11/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด (2/2/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด (14/1/2558)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (15/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด(04/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด
(03/12/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเลื่อนเวลาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ Meet the Press & Friends ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 จากเดิมเวลา 08.30 น. เป็นเวลา 13.00 น. รายละเอียด (18/7/2557)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 
 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster