รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
   นายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ระดับเขต ปี 2557 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (6/10/2557)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2557
   นางปทุมวัน ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด (26/09/2557)
สัมมนาเชิงปฎิบัติการการนำองค์ความรู้ปี 2557
   นางปทุมวัน ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การนำองค์ความรู้ปี 2557 สู่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด (26/09/2557)
 
นางสาวกาญจนา สมตา และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ เช่น แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียด
ี่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ดินดาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร สาธิตการใช้เครื่องมือระเบิดดินดาน และให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร แก่เกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด
นายวชิระ จิตจำสี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) ร่วมศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง และประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 1วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทรบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทรบุรี รายละเอียด
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2557 รายละเอียด (17/09/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเลื่อนเวลาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ Meet the Press & Friends ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 จากเดิมเวลา 08.30 น. เป็นเวลา 13.00 น. รายละเอียด (18/7/2557)
สสข.4 ขอนแ่ก่น ขอเลื่่อนเวลาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 จากเดิมเวลา 13.00 น. เข้ามาเป็นเวลา 10.00 น. ในวันที่ และสถานที่เดิม รายละเอียด (18/7/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2557 รายละเอียด (18/7/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 รายละเอียด (7/7/2557)
ประกาศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ รายละเอียด (23/6/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด (23/6/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียด (20/6/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการออกประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 รายละเอียด (13/6/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบภูมิสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม Quantum Qgis ในการจัดทำแผนที่ในงานส่งเสริมการเกษตร รายละเอียด (30/5/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งกำหนดการ จัดงานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน รายละเอียด (27/5/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2557 รายละเอียด (19/5/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด (19/5/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ปี 25574 รายละเอียด(12/5/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด (23/4/2557)
สสข.4 ขอนแก่น แจ้งแบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร Smart Officer รายละเอียด (9/4/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง คัดเลือกจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รายละเอียด
(19/2/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ ปี 2557 รายละเอียด (19/2/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1 รายละเอียด (5/2/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด(21/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุมชน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 รายละเอียด(21/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งการฝึกอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ รายละเอียด(20/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 รายละเอียด (8/1/2557)
สสข.4 ขอนแก่น ขอแจ้งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3, 4/2556 รายละเอียด(6/1/2557)
ข่าวย้อนหลัง >>>
 
 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการ
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่
Counter
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
379 ถนนท่าพระ - โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
E-mail Address : nedoae@doae.go.th
ติดต่อ Webmaster